Gå til hovedinnhold Gå til søk

Er bistandsadvokat gratis?

Bistandsadvokat er retten til fri rettshjelp dekket av staten ved visse graverende straffbare forhold. Bistandsadvokat er dermed gratis fra første kontakt. Typiske eksempler på straffbare forhold er ved voldtekt, incest, overgrep mot barn, vold i nære relasjoner, etc. Ta kontakt med våre advokater her for å høre om du har krav på gratis bistandsadvokat.


Har jeg rett til gratis bistandsadvokat?

Å benytte seg av bistandsadvokat er gratis. Grunnen til dette er at lovgiver ønsker at fornærmede i alvorlige straffesaker skal få en representant til å ivareta rettigheter og informasjonsbehov.

Hvem som har rett på bistandsadvokat følger av straffeloven § 107a. Her nevnes brudd på kontaktforbud, tvangsekteskap, menneskehandel, voldtekt, incest, vold i nære relasjoner, overgrep mot barn etc. Denne listen er ikke uttømmende. Loven har imidlertid også mer skjønnsmessige regler. Blant annet følger det av bestemmelsen at man kan få bistandsadvokat der det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på kropp eller helse. Har du for eksempel blitt utsatt for grov vold kan bestemmelsen få anvendelse.

Retten kan også oppnevne bistandsadvokat i andre tilfeller der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for advokat. Denne bestemmelsen har ut fra forarbeidene en høy terskel for å få anvendelse.

Er bistandsadvokaten gratis fra første kontakt?

Bistandsadvokat er alltid gratis. Dette allerede fra første møte. Bistandsadvokat vil være gratis hele sakens gang, og du kan derfor ta kontakt med en bistandsadvokat for å rådføre deg med om du burde anmelde eller ikke. Selv om du velger å ikke anmelde, vil du ha rett på gratis advokatbistand for rådføringen. Det er ikke noe krav at du velger å anmelde eller at du vinner frem med saken.

Hva kan bistandsadvokaten hjelpe meg med?

Bistandsadvokaten er ment å ivareta fornærmedes rettigheter og vil hjelpe deg gjennom hele saken. Dette vil typisk være hjelp til å vurdere om du burde anmelde, utarbeide en anmeldelse, hjelp under etterforskning, og en aktiv rolle under en eventuell rettssak. Bistandsadvokaten vil også hjelpe deg med å klage på en henleggelse av saken, anke en rettssak og hjelpe deg med å søke om voldsoffererstatning. Les mer om hva bistandsadvokaten din kan hjelpe deg med her.

Ta kontakt med våre bistandsadvokater

Vi har en rekke bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg dersom du har spørsmål om overgrep eller liknende rettsområder. Disse advokatene kan kostnadsfritt finne ut om du har krav på bistandsadvokat – og dersom du har dette vil all videre hjelp også være kostnadsfri. Ta kontakt med våre bistandsadvokater her.

Kilder:

Straffeloven

Advokatfirmaet Teigstad

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.