Foreldretvist Kan samvær nektes ved mistanke om vold eller overgrep?

Kan samvær nektes ved mistanke om vold eller overgrep?

Domstolene kan med hjemmel i barneloven nekte samvær mellom et barn og en forelder. Det avgjørende kriteriet er om samvær er til barnets beste. Bestemmelsen tar særlig sikte på situasjoner hvor barnet har vært utsatt for, eller det er fare for at barnet vil bli utsatt for overgrep. I slike tilfeller må domstolene foreta en svært …

Les mer Les mer

Bistandsadvokat Bistandsadvokat

Bistandsadvokat

En bistandsadvokat er en advokat som ivaretar fornærmedes og etterlattes rettigheter og interesser i prosessen etter at et alvorlig forhold har blitt anmeldt. Man har ubetinget krav på bistandsadvokat ved anmeldelse av voldtekt, alvorlige seksuelle overgrep og familievold. I andre sakstyper, for eksempel i grove volds- eller ranssaker, kan man etter en skjønnsmessig vurdering få oppnevnt …

Les mer Les mer

Oppreisning Voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning

Den som er utsatt for straffbare handlinger, kan ha krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Typiske kriminelle handlinger som gir krav på voldsoffererstatning er voldtekt, seksuelle overgrep, familievold, vold, frihetsberøvelse, ran og trusler. Det er i utgangspunktet et krav om at saken er anmeldt til politiet. Man kan få erstatning i form av oppreisningserstatning, men …

Les mer Les mer

Anmeldelse av overgrep og voldtekt

Anmeldelse av overgrep og voldtekt

Dersom man har vært utsatt for overgrep eller voldtekt, er det både for fornærmede selv og for samfunnet rundt mange grunner til å anmelde forholdet til politiet. For fornærmede kan anmeldelsen bli en viktig del av rehabiliteringsprosessen. Anmeldelse utgjør dessuten et vilkår for å bli tilkjent voldsoffererstatning, og er i utgangspunktet den eneste måten å …

Les mer Les mer

Overgrep Hva kan brukes som bevis i overgrepssaker?

Hva kan brukes som bevis i overgrepssaker?

Innenfor strafferetten skal enhver rimelig tvil komme den tiltalte til gode. Dersom politiet ikke er sikre på at bevisene holder i retten, blir det ikke tatt ut tiltale. Dette innebærer at det skal gode bevis til for at gjerningsmannen skal bli dømt i en sak om seksuelle overgrep. Hva kan brukes som bevis? Som den …

Les mer Les mer

Oppreisning Alt om voldtekt

Alt om voldtekt

Voldtekt er i straffeloven definert som at en person skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd, eller har seksuell omgang med noen som ikke kan motsette seg handlingen. Likestilt med dette når en person ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre …

Les mer Les mer

Voldtekt Er fingring voldtekt?

Er fingring voldtekt?

Det er ingen tvil om at fingring kan anses som voldtekt, såfremt de øvrige vilkårene for voldtekt er til stede. Dette gjelder for eksempel dersom handlingen har skjedd ved hjelp av vold, trusler eller mens fornærmede var bevisstløs. Fingring er derfor straffbart etter straffeloven. Hva sier straffeloven om fingring og voldtekt? Tilfellet reguleres av straffeloven …

Les mer Les mer

Juridisk Hva er beviskravet i en straffesak?

Hva er beviskravet i en straffesak?

For at noen skal bli dømt i en straffesak, kreves det at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at grunnlaget for tiltalen har funnet sted. Det kreves dermed at man er veldig sikker på faktum før man dømmer noen til straff. Dette er fordi det er viktig å unngå dømme uskyldige til straff. Beviskravet i straffesaker …

Les mer Les mer

Overgrep mot barn Hva er den seksuelle lavalderen i Norge?

Hva er den seksuelle lavalderen i Norge?

I Norge er den seksuelle lavalderen 16 år. I Europa er lavalderen alt fra 13 til 18 år. I USA er den derimot 18 år i noen stater, og 17 og 16 i andre. Dette innebærer at dersom du har seksuell omgang med noen under 16 år, vil dette være straffbart. Etter straffeloven straffes seksuell …

Les mer Les mer

Juridisk Hva er forskjellen på betinget og ubetinget fengsel?

Hva er forskjellen på betinget og ubetinget fengsel?

Ubetinget fengsel betyr at straffen må sones i fengsel, mens betinget fengsel betyr at straffen ikke må sones, på nærmere angitte betingelser. Hva er ubetinget fengsel? Dersom man dømmes til ubetinget fengsel innebærer det at den straffedømte må sone straffen i fengsel. Dersom den som dømmes er under 18 år på gjerningstidspunktet kan han eller …

Les mer Les mer

Overgrep Hva er forskjellen på overfall, overgrep og voldtekt?

Hva er forskjellen på overfall, overgrep og voldtekt?

Begrepene voldtekt, overgrep og overfall er begreper som i stor grad overlapper, og som det er vanskelig å angi en klar definisjon av. Begrepet «voldtekt» er, i motsetning til «overgrep» og «overfall», definert i straffeloven. Definisjonen danner grunnlaget for hva som rettslig sett anses som en voldtekt. Voldtekt Begrepet voldtekt er det eneste av begrepene …

Les mer Les mer

Voldtekt Hva er forskjellen på voldtekt og seksuelt overgrep?

Hva er forskjellen på voldtekt og seksuelt overgrep?

Når man hører om seksuelt misbruk går gjerne forskjellige uttrykk igjen; voldtekt, trakassering, seksuelt overgrep, samt liknende betegnelser. Særlig går termene seksuelt overgrep og voldtekt igjen. Kun voldtekt er definert i straffeloven. Husk at du ofte vil ha krav på fri advokathjelp i forbindelse med overgrep – kontakt våre advokater her. Hva er egentlig forskjellen på voldtekt og …

Les mer Les mer