Hva er en bistandsadvokat?

Hva er en bistandsadvokat?

En bistandsadvokat er en advokat som finansieres av det offentlige. For de som har rett på bistandsadvokat vil advokaten dermed være gratis. Oppgaven til bistandsadvokaten er å bistå fornærmede og ta vare på deres rettigheter under sakens gang. Bistandsadvokat tildeles ved særlige alvorlige krenkelser, som voldtekt, menneskehandel, overgrep, grov vold, etc. Hva er en bistandsadvokat, …

Les mer Les mer

Voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning

Den som er utsatt for straffbare handlinger, kan ha krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Typiske kriminelle handlinger som gir krav på voldsoffererstatning er voldtekt, seksuelle overgrep, familievold, vold, frihetsberøvelse, ran og trusler. Det er i utgangspunktet et krav om at saken er anmeldt til politiet. Man kan få erstatning i form av oppreisningserstatning, men …

Les mer Les mer

Anmeldelse av overgrep og voldtekt

Anmeldelse av overgrep og voldtekt

Dersom man har vært utsatt for overgrep eller voldtekt, er det både for fornærmede selv og for samfunnet rundt mange grunner til å anmelde forholdet til politiet. For fornærmede kan anmeldelsen bli en viktig del av rehabiliteringsprosessen. Anmeldelse utgjør dessuten et vilkår for å bli tilkjent voldsoffererstatning, og er i utgangspunktet den eneste måten å …

Les mer Les mer

Når foreldes straffansvar for voldtekt?

Når foreldes straffansvar for voldtekt?

Straffansvar for fullbyrdede overtredelser av §§ 291 Voldtekt, § 299 Voldtekt av barn under 14 år og 302 Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år foreldes ikke. Dette følger av straffeloven (2005) § 91. Bestemmelsen representerer et unntak fra straffelovens øvrige regler om foreldelse i lovens kapittel 15 som innebærer at adgangen til å reise straffesak, …

Les mer Les mer

Alt om voldtekt

Alt om voldtekt

Voldtekt er i straffeloven definert som at en person skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd, eller har seksuell omgang med noen som ikke kan motsette seg handlingen. Likestilt med dette når en person ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre …

Les mer Les mer

Hva kan jeg få i oppreisning ved voldsoffererstatning?

Hva kan jeg få i oppreisning ved voldsoffererstatning?

Dersom du oppfyller vilkårene for å få voldsoffererstatning vil du som oftest ha krav på oppreisningserstatning. Dette er en erstatning for tort og svie, og fordrer ikke et økonomisk tap. Oppreisning utmåles ut fra rettens skjønn basert på hva som er rimelig i det enkelte tilfellet. Hvilken sum eller beløp du vil kunne få vil …

Les mer Les mer

Hva sier straffeloven om foreldelse?

Hva sier straffeloven om foreldelse?

Foreldelse innebærer at et krav faller bort som følge av at det ikke er gjort gjeldende for domstolene innen en viss tidsfrist. Reglene om foreldelse av straffeansvar finner vi i straffeloven (2005) kapittel 15. Når foreldelse er inntrådt etter reglene her, er handlingen ikke lenger straffbar. Foreldelsesfristens lengde er fastsatt i forhold til størrelsen av den …

Les mer Les mer

Hva er psykisk vold?

Hva er psykisk vold?

Psykisk vold, også kalt psykisk terror eller emosjonell vold kan etter en vid definisjon omfatte alle måter å skade, skremme eller krenke noen på, men som ikke er direkte fysiske i sin natur. Akkurat hvor grensene går, vil variere i det enkelte tilfelle og er vanskelig å gi noe presist svar på. Atferden må imidlertid …

Les mer Les mer

Hva er forskjellen på betinget og ubetinget fengsel?

Hva er forskjellen på betinget og ubetinget fengsel?

Ubetinget fengsel betyr at straffen må sones i fengsel, mens betinget fengsel betyr at straffen ikke må sones, på nærmere angitte betingelser. Hva er ubetinget fengsel? Dersom man dømmes til ubetinget fengsel innebærer det at den straffedømte må sone straffen i fengsel. Dersom den som dømmes er under 18 år på gjerningstidspunktet kan han eller …

Les mer Les mer

Hva er forskjellen på overfall, overgrep og voldtekt?

Hva er forskjellen på overfall, overgrep og voldtekt?

Begrepene voldtekt, overgrep og overfall er begreper som i stor grad overlapper, og som det er vanskelig å angi en klar definisjon av. Begrepet «voldtekt» er, i motsetning til «overgrep» og «overfall», definert i straffeloven. Definisjonen danner grunnlaget for hva som rettslig sett anses som en voldtekt. Voldtekt Begrepet voldtekt er det eneste av begrepene …

Les mer Les mer

Hva er forskjellen på voldtekt og seksuelt overgrep?

Hva er forskjellen på voldtekt og seksuelt overgrep?

Når man hører om seksuelt misbruk går gjerne forskjellige uttrykk igjen; voldtekt, trakassering, seksuelt overgrep, samt liknende betegnelser. Særlig går termene seksuelt overgrep og voldtekt igjen. Kun voldtekt er definert i straffeloven. Husk at du ofte vil ha krav på fri advokathjelp i forbindelse med overgrep – kontakt våre advokater her. Hva er egentlig forskjellen på voldtekt og …

Les mer Les mer