Hvordan søker man om menerstatning etter seksuelle overgrep?

Hvordan søker man om menerstatning etter seksuelle overgrep?

Den som er utsatt for et seksuelt overgrep, og har en varig omfattende psykisk skade som følge av dette (for eksempel PTSD), kan ha krav på menerstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning eller direkte fra gjerningspersonen. Fra gjerningspersonen eller fra Kontoret for voldsoffererstatning? Det man må ha for å søke om menerstatning er en spesialisterklæring hvor …

Read Article Read More

Når foreldes straffansvar for voldtekt?

Når foreldes straffansvar for voldtekt?

Straffansvar for fullbyrdede overtredelser av §§ 291 Voldtekt, § 299 Voldtekt av barn under 14 år og 302 Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år foreldes ikke. Dette følger av straffeloven (2005) § 91. Bestemmelsen representerer et unntak fra straffelovens øvrige regler om foreldelse i lovens kapittel 15 som innebærer at adgangen til å reise straffesak, …

Read Article Read More

Hva skjer etter anmeldelse av familievold?

Hva skjer etter anmeldelse av familievold?

Mange kvier seg med å anmelde familievold. For det første er offer og gjerningsmann gjerne nært knyttet sammen, slik at det emosjonelle båndet kan gjøre det vanskelig å anmelde. For det andre er det mange usikkerhetsmomenter knyttet til hva som skjer etter anmeldelse. Kanskje bor offer og gjerningsmann sammen, har barn sammen, eller offeret er …

Read Article Read More

Straffeprosessloven § 216 o

Straffeprosessloven § 216 o

Straffeprosessloven § 216 o gjelder dataavlesing og ble tilføyd ved lov 17. juni 2016 nr. 54, i kraft 9. september 2016. Bestemmelsen gir politiet på visse vilkår adgang til å overvåke den fortløpende bruken av datasystem eller brukerkontoer til nettverksbaserte kommunikasjons- og lagringstjenester, og til å hete ut informasjon som er lagret eller genereres i …

Read Article Read More

Straffeprosessloven § 55

Straffeprosessloven § 55

Straffeprosessloven § 55 omhandler for det første hvem som omfattes av påtalemyndighetens tjenestemenn, herunder blant annet riksadvokaten, statsadvokatene, politimestrene, politiadvokatene, politifullmektigene, lensmennene og politistasjonssjefene. I tillegg inneholder fjerde ledd en kodifisering på påtalemyndighetens generelle objektivitetsplikt. Objektivitet er en forutsetning for å realisere straffeprosessens ideal om riktige avgjørelser, og objektivitetsplikten skal sørge for at påtalemyndigheten på …

Read Article Read More

Straffeloven § 333. Grovt heleri

Straffeloven § 333. Grovt heleri

Straffeloven § 333 omhandler grovt heleri, og må sees i sammenheng med § 332 som inneholder den objektive gjerningsbeskrivelsen for heleri. Ved avgjørelsen av om heleriet er grovt gir § 333 anvisning på ulike forhold det skal legges særlig vekt på. Listen er ikke uttømmende og det må foretas en helhetsvurdering. Dersom heleriet anses grovt, …

Read Article Read More

Straffeloven § 332. Heleri

Straffeloven § 332. Heleri

Straffeloven § 332 gjelder heleri. Den objektive gjerningsbeskrivelsen følger av første ledd: Gjerningspersonen må motta eller skaffe seg eller andre del i utbytte av en straffbar handling. Det å skaffe krever en mer aktiv handling enn det å motta, der det er tilstrekkelig å motta noe direkte i hånden eller på en bankkonto. Det er …

Read Article Read More

Straffeloven § 331. Grov utpressing

Straffeloven § 331. Grov utpressing

Straffeloven § 331 gjelder grov utpressing. Mens strl. § 330 inneholder den objektive gjerningsbeskrivelsen av utpressing, er vurderingstema for når utpressingen skal anses som grov angitt i § 331. Det må foretas en helhetsvurdering, og momentene i bokstav a) til f) skal tillegges særlig vekt. Listen er ikke uttømmende. Dersom utpressingen anses som grov forhøyes …

Read Article Read More

Straffeloven § 330. Utpressing

Straffeloven § 330. Utpressing

Straffeloven § 330 omhandler utpressing. Bestemmelsen erstatter strl. 1902 § 266 med noen endringer, herunder endret skyldkravet og lavere øvre strafferamme. For å straffes for utpressing må gjerningspersonen ha hatt forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning, såkalt vinnings forsett, og derved tvunget noen til å handle slik at det medfører tap …

Read Article Read More

Straffeloven § 329. Forbund om ran

Straffeloven § 329. Forbund om ran

Straffeloven § 329 omhandler forbund om ran. Bestemmelsen gjør det straffbar å inngå avtale med noen andre om å begå ran. Den øvre strafferammen er bot eller fengsel i 3 år. Dette er en videreføring av strl. 1902 § 269 nr. 1. Strl. 1902 § 269 nr. 2 er derimot ikke videreført i strl. 2005.  …

Read Article Read More